Tapu Mevzuatı

TAPU MEVZUATI 


TAPU İŞLEMLERİ ORANI (BİNDE)­

I TAPU İŞLEMLERİ ORANI (BİNDE) 
1- Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden 9
2- Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisap edilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer 1260
3- Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların kanuni ve mansup mirasçılara intikalinde, bağışlamalardan rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabunda kayıtlı değer üzerinden 9
4- Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasından, kununi mirasçılar dışında intifa hakkında kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız ferafat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden 54
5- Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, emlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanını üzerinden 54
6-
a)
 İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerin de kayıtlı değerler üzerinden 9
b) Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile, imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden 9
c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden 3.6
7- İpotek tesisinde:
a) İpotekle sağlanan borç miktarı üzerinden 3.6
b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktari üzerinden 3.6
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinden borç miktarı üzerinden 1.8
8- Muvakkat tesciller: Medeni Kanunun 921. maddesi geregince yapılacak tescillerde kayatlı değer üzerinden ( Not: Medeni Kanunun Maddesi yeni Medeni Kanunda1011. olarak değiştirilmiştir.) 5.4
9- Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevllit şüf’a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerenden 5.4
10- Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele müddetine göre hesaplanacak kire toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden 5.4
11- Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden 3.6
12- Satış vaadi sözleşmeleriyle, irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede bedelsiz olanlarında kayıtlı değerden 5.4
13-
a) (4369 sayılı Kanunun 78. maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük 29.7.1998) Arsa ve arazi üzerine yeniden inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde emlak (bina) vergisi değeri üzerinden 15 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve lian edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenler için Emlak (Bina) Vergisi değeri üzerinden. Yukarıdaki iki fıkra gereğince hesaplanacak harç, (4751 sayılı Kanunun 6/c)
b) Meşfu payın şüf’a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden 18
c) ( Değişik: 20/6/2001 – 4684/23md.) ( a) fırkası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde emlak vergisi değeri üzerinden onbinde 5
14- Tapu Harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden 7.90 YTL
15- Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinden kayıtlı değer üzerinden 1.8
16- Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için 15.90 YTL
17- İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından ( Fotokopiler dahil) 3.10 YTL
18- Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden 9
19- Muvazaa tarikiyle vaki tescillerinin hükmen düzeltilmesinden kayıtlı değer üzerinden 108
20- (Ek: 21/1/1982- 2588/17 md.)
a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında ( 4751 sayılı kanunun 6/c maddesiyle değişen ibare. Yürürlülük 9.4.2002) gayrimenkulün devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (cebri icra ve şüyuun izalesi hallerinde satış edilen bedel üzerinden istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı ( Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.) 15
b) (4842 sayılı Kanunun 36. maddesiyle degişen ibare. Yürürlülük: 24.4.2003) Gayrimenkullerin irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için 15
c) (4369 sayılı Kanunun 78. maddesiyle değişen fıkra. Yürürlüllük: 29.7.1998) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden ( Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için 15
d) (4369 sayılı Kanunun 78. maddesiyle değişen fıkra. Yürürlülük: 29/7/1998) Gayrimenkul hükmümdeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden ( Bu bedel, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise bu değerden, mevcut değilse üzerinde bu hakların tesis edildiği gayrimenkullerin emlak vergisi değerinin yarısından aşağı olamaz) devir alan için 15
e) (4369 sayılı Kanunun 78. maddesiyle değişen fıkra. Yürürlülük: 29.7.1998) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden devir alan için 15
f) (4369 sayılı Kanunun 78. maddesiyle değişen fıkra. Yürürlülük: 29.7.1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı (YUKARIDAKİ (e ) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 65. maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz. (Buna göre taşınmazın 2/3’ ü intifa 1/3’ü çıplak mülkiyet karşılığı olarak hesaplanacaktır.) 15

II – KADASTRO VR TAPULAMA İŞLEMLERİ
( Değişik: 4/12/1985 – 3239 / 96 – B md.) Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:
a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapılamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapılanmasında, 5.4
b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapalanmasında 9
c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapolanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan 7.2
d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan ( Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için ( 6.50 YTL) liradan aşağı olamaz.) (Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı ( 6.50 YTL) liradır.) ( 5035 sayılı Kanunun 36. maddesine eklenen bent. Yürürlülük: 1.1.1004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz. Bu tarifenin 13 numaralı bendinin (a) ve ( c) fıkralarında belirtilen işlemlerden (4751 sayılı Kanunun 6/c maddesi ile değişen ibare. Yürürlülük: 9.4.2002) Emlak Vergisi bildirimi verilmesi gerektirenlerin 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda yazılı bildirim verme süresi sonuna kadar tapuda gösterilmemesi halinde harç % 50 fazlasıyla alınır.

TAPU İŞLERİNDE İBRAZI GEREKLİ BELGELER VE MALİ YÖNÜ

SATIŞ 
A- İbrazı gerekli belgeler
1- Varsa tapu senedi
2- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları
3- Temsil halinde temsile ilişkin belge ( vekaletname vb.)
4- Malik ve alıcının vergi kimlik numarasını gösterir belge ( vegi kimlik kartı vb.)
5- İlgililerin 6 x 4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğrafı
6- Vatandaşlık numaraları
7- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

B- Mali yönü
1- Varsa veraset ve intikal ile vakıf ilişkisi kestirilir.
2- Döner sermaye tahsil edilir
3- Satıcı ve alıcıdan her bir taşınmaz için ayrı % 015(binde on beş) oranında tapu harcı tahsil edilir.

BAĞIŞ
A- İbrazı gerekli belgeler 1- Varsa tapu senedi 2- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları 3- İlgililerin 6 x 4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğrafı 4- Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.) 5- Vatandaşlık ve vergi kimlik numaraları (belge) 6- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası B- İşlemin mali yönü 1- Taşınmazın varsa veraset intikal ve vakıf ilişkisi kestirilir. 2-Döner sermaye tahsil edilir. 3- Bağışı kabul edenden beyan bedeli üzerinden %054(binde elli dört) tapu harcı tahsil edilir.

İPOTEK 
A- İbrazı gerekli belgeler
1- Varsa tapu senedi
2- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları
3- İlgililerin 6 x 4 ebadın da yeteri kadar vesikalık fotoğrafı
4- Temsil halinde temsile ilişkin belge ( vekaletname vb.)
5- İpotek alacaklısının vergi kimlik numarasını gösterir belge ( vergi kimlik kartı vb.)
6- Vatandaşlık numaraları
7- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

B- Mali yönü
1- İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinde %3.6 (binde üç.altı) tapu harcı tahsil edilir
2- İpotek bedeli üzerinde % 07.5(binde yedi buçuk) damga vergisi tahsil edilir
3- Döner sermaye tahsil edilir

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

A- İbrazı gerekli belgeler
I- Sözleşme Tapu Sicil Müdürlüğünde düzenlenecekse
a- Varsa tapu senedi
b- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları
c- İlgililerin 6 x 4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğraf
d- Bakım borçlusunuz temsili halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.)
e- Vatandaşlık numaraları
f- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

II- Sözleşme Noter ve Sulh Hakimliğinde düzenlenmişse
a- Sözleşmenin aslı veya tastikli sureti
b- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları
c- İlgililerin 6 x 4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğraf
d- Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.)
e- Vatandaşlık numaraları
f- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

B- Mali yönü
a- Devreden ve devir alandan ayrı ayrı %015 (binde on beş) oranında tapu harcı tahsil edilir.
b- Döner sermaye tahsil edilir.

TAKSİM ( PAYLAŞMA )
A- İbrazı gerekli belgeler
1- Sözleşme Tapu Sicil Müdürlüğünde düzenlenecek (rıza-i taksim)
a- Varsa tapu senedi
b- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları
c- İlgililerin 6 x 4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğrafı
d- Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.)
e- Vatandaşlık numaraları
f- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

2- Sözleşme noterde düzenlenmiş (Miras taksimi)
a- Sözleşmenin aslı veya onaylı sureti
b- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları
c- İlgililerin 6 x 4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğrafı
d- Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletmame vb.)
e- Vatandaşlık numaraları
f- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

B- Mali yönü
1- Taşınmazın varsa veraset intikal ile vakıf ilişiği kestirilir.
2-
a)
 Terekeye dahil gayrimenkullerin kanuni ve mansup mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksimi ile, imar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 9
b) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 3,6
3- Döner sermaye vergisi tahsil edilir.

KAT İRTİFAKİ TESİSİ

A- İbrazı Gerekli Belgeler
1- Dilekçe
2- Genel inşaat projesi ve vaziyet planı
3- Yönetim planı
4- Liste
5- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları
6- İlgililerin 6 x 4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğrafı
7- Temsil halinde temsile ilişkin belge ( vekaletname vb.)
8- Vatandaşlık numaraları

B- İşlem mali yönü
1- Döner sermaye bedeli tahsil edilir.
2- Kat irtifanının tesisi vergi ve harca tabi değildir.

KAT MÜLKİYETİ

A- İbrazı Gerekli Belgeler
1- Dilekçe
2- Genel inşaat projesi ve vaziyet planı
3- Yapı kullanma izin belgesi (iskan raporu)
4- Liste
5- Yönetim planı
6- Binaya ait fotoğraf (13 x 18) ebadında
7- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları
8- İlgililerin 6 x 4 ebadın da yeteri kadar vesikalık fotoğrafı
9- Temsil halinde temsile ilişkin belge ( vekaletname vb.)
10- Vatandaşlık numaraları
11- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

B- Kat İrtifak Kurulmuş Yerlerin Kat Mülkiyetine Çevrilmesinde
1- Yapı kullanma izin belgesi ( İskan Raporu)
2- Binaya ait fotoğraf ( 13 x 18) ebadında
3- Daha önce verilmemişse yönetim planı

C- Mali Yönü
1- Döner sermaye bedeli tahsil edilir
2- Kat mülkiyeti kuruması vergi ver harca tabi değildir.

AYIRMA ( İFRAZ)
A- İbrazı Gerekli Belgeler
1- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları
2- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idari kurulu kararı
3- Kadastro müdürlüğünce düzenlenen tescil bildirimi ( krokili beyanname)
4- İlgililerin 6 x 4 ebadın da yeteri kadar vesikalık fotoğrafı
5- Temsil halinde temsile ilişkin belge ( vekaletname vb.)
6- Vergi ve vatandaşlık numaraları
7- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

B- Mali Yönü
1- İşlem için %09 (binde dokuz) oranında tapu harcı tahsil edilir
2- Döner sermaye tahsil edilir.

BİRLEŞTİRME 
A- İbrazı Gerekli Belgeler
1- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları
2- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idari kurulu kararı
3- Kadastro müdürlüğünce düzenlenen tescil bildirimi ( krokili beyanname)
4- İlgililerin 6 x 4 ebadında yeteri kadar vesikalık fotoğrafı (son 6 ay içinde çekilmiş)
5- Temsil halinde temsile ilişkin belge ( vekaletname vb.)
6- Vergi ve vatandaşlık numaraları
7- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası
B- Mali Yönü
1- İşlem için %09 (binde dokuz) oranında tapu harcı tahsil edilir
2- Döner sermaye tahsil edilir

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ
A- İbrazı Gerekli Belgeler
1- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları
2- Temsil halinde temsile ilişkin belge ( vekaletname vb.)
3- İlgililerin 6 x 4 ebadında vesikalık fotoğrafı
4- Malikin vergi kimlik numarasını gösterir belge (vergi kimlik kartı), vatandaşlık numarası
5- Kadastro müdürlüğünce düzenlenen tescil bildirimi (krokili beyanname)
6- Yapısız iken yapılı hale getirmede (bina olarak tashih) iskan raporu (yapı kullanma izin belgesi)
7- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

B- Mali Yönü
1- Yeniden inşa edilen binalarda binde 15 (vergi dairesince alınmaktadır)
2- 1 ocak 1983 tarihinden önce inşa edilen yapılar için %015.5 (binde on beş buçuk) Tapu harcı, sosyal meskenler için %07.50 ( binde yedi . Elli) tapu harcı ilgili maliye kuruluşunca tahsil edilmektedir.
3- Diğer cins tashihlerinde %005 (on bin de beş) tapu harcı tahsil edilir.
4- Cins tashihi süresi içinde yapılmaması halinde cins tashihi harcı %50 fazlası ile tahsil edilmektedir. Not: Yeni bina inşaatlarında, bakanlıklar arası yapılan protokol gereğince, belediyelerin iskan raporu vermeden önce taşınmazda cinsi tashihinin yapılması gerekmektedir.

MİRAS İNTAKALİ

A- İbrazı Gerekli Belgeler
1- Varsa tapu senedi
2- İlgililerin fotoğraflı nüfus cüzdanı veya pasaportları
3- Mirasçılık belgesi
4- Temsil halinde temsile ilişkin belge (vekaletname vb.)
5- İlgililerin yeteri kadar 6 x 4 ebadında vesikalık fotoğrafı
6- Vergi ve vatandaşlık numaraları
7- Mesken nitelikli taşınmazlarda zorunlu deprem sigortası

B- Mali Yönü
1- İntikal talep edenlerden %09(binde dokuz) tapu harcı tahsil edilir
2- Döner sermaye bedeli vergisi tahsil edilir
Not: İştirak halinde miras intikali mirasçılardan sadece birisinin, müşterek mülkiyet halinde intikal ise mirasçıların tümünün talebi ile yapılabilmektedir.

TAPU DEĞERİYLE SATIŞ DEĞERİNİN FARKI
Gayrimenkulün, alım satımı sırasında, tapu işlemlerine esas gösterilen değer ile gerçek satış bedeli farklı olabilir. Bu durumda satıcı, isterse tapu işlemleri sırasında gayrimenkulün gerçek satış değerinde tapu senetine ayrıca yazılmasını isteyebilir. Tapu yetkilisi de bu talebe uymak ve tapu senedine gerekli notu yazmak zorundadır. (Bkz. Maliye bakanlığı gelirler genel Müdürlüğüne göndermiş olduğu 24 Şubat 1999 tarih ve 63/6373-557 sayılı yazı) Bu durum özellikle tapu harcına esas değerin, gerçek satış bedelinin üzerinde olduğu ve satışında “ dört yıl içinde” yapıldığı hallerde çok önemlidir. Satıcı, gelir vergisi ödememek ya da vergi incelemesinde gayrimenkul satış kazancını niçin beyan etmediği sorusu ile karşalaşmamak için, gerçek satış bedelini tapu senedine ayrıca yazdırmalıdır.

TAPUDA GEREKLİ EVRAKLAR

ŞİRKETLER İÇİN
İmza sirküleri Ticaret sicil belgesi Şirket yetkilisinin nüfus cüzdanı Vergi levhası Kaşe İlgili belediyeden rayiç bedellerinin dökümü

ŞAHISLAR İÇİN
Nüfus cüzdanı
Vergi kimlik kartı
Tc kimlik nosu
2 adet fotoğraf İlgili belediyeden rayiç bedellerinin dökümü

Top

Size nasıl yardımcı olabiliriz? +90 216 290 08 38

Lotus GYD | Yatırım Danışmanlık